تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
سالها دور از دكتر


چند شب قبل دربیمارستانی بودم که بیماران روزبعدکه جراحی داشتندرابایدازلحاظ

داخلی قلب وریه معاینه  می کردم.اکثربیماران مسن وبالاتراز۵۰ سال سن داشتند.

کارراباخانم ۵۵ساله ای که قراربود فرداصبح اب مروارید چشم راستش راعمل کند

شروع کردم.وقتی ازاوپرسیدم که ایا تابحال بیماری خاصی داشته گفت که هیچ

بیماری ندارد وسالهاست که دکترنرفته است.خیلی خوشحال شدم .فشارخون گرفتم

دیدم فشارخیلی بالااست از۲۰ بالاتر.دوباره گرفتم نه اشتباه نمی کردم فشارخون

بسیارشدیدی داشت ازمایشات بیمارنشان دهنده قند۲۸۰وچربی۳۸۴بود.به او گفتم

مادرعزیزم شماهم قندخون دارید هم فشارخون وهم چربی!! !                      

باورش نمی شد می گفت اما من که مشکلی ندارم .خیلی هم سرحال هستم .

به راستی چرابعضی ها ازاینکه دکترنمی روندوازمایش ومعاینه ای  نمی شوند

به خود می بالندواین رانشانه سلامتی وتندرستی خودمی دانند؟! دران شب تعداد

زیادی ازبیماران تازه متوجه می شدندکه قند دارند چربی دارند ویافشارخونشان

بالااست یادچارنارسایی قلبی هستند.بنابراین دکترنیامدن وازمایش نشدن به هیچ عنوان

نشانه مباهات وسالم بودن نیست بلکه هنر ان است که فردخودرابصورت دوره ای

تحت معاینه وازمایش قراردهدتااگرهرمشکلی وجودداشته باشد.پیش از دیرشدن و

اسیب جدی به بدن پیگیری ودرمان شود.                                                 

!امیدوارم شماسالها دور از دکتر نباشيد

i had a dream my husband cheated on me go why do i cheat on my husband
woman affair read married men having affairs
cialis 10mg cipro 500mg xifaxan pill
drug prescription card open new prescription coupons
canada drug pharmacy coupon viagra.com coupon prescription discount coupon
discount prescription drug card softballspa.com prescriptions coupons
viagra common side effects viagra for sale uk effects of viagra
voltaren forte go voltaren wirkstoff
tamoxifen 20 mg fyter.cn tamoxifen 20 mg
free printable cialis coupons prescription drug discount cards cialis sample coupon
pantoprazol zentiva pantoprazol clopidogrel pantoprazol teva
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات