تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
رابطه سنگ کلیه باچاقی

خطرابتلابه سنگ کلیه باافزایش وزن بالا می رود. محققا ن۲۴۱۲۶۳نفرراکه هیچ سابق ای ازسنگ کلیه رانداشتند راواردمطالعه

۴۶کردند.دراین مطالعه افرادازگروههایسنی مختلف انتخاب شدند(مردان از۴۰ تا۷۵ سال)وزنان از۲۷تا۴۴سال وبرای مدت

سال تعقیب شدند.درمقایسه باکسانی که وزنهای کمتراز۶۷ کیلوگرم باکسانی که وزنهای بیشتراز۱۰۰کیلوگرم داشتند تفاوت

۸۹%چشمگیری درپیدایش سنگهای کلیه به چشم خورد.سنگ کلیه دروزنهای بالاتراز ۱۰۰کیلودرمردان  ۴۴% و در زنان

ودرزنانجوان۹۲%دیده شده.کسانی که نسبت به وزن اولیه شان حداقل ۱۶کیلوگرم اضافه کرده بودند افزایش سنگ

کلیه درمردان۳۹%درزنان پیر۷۰%ودرزنان جوان ۸۲%بود.پژوهشگران حدس می زنند که علت افزایش سنگهای کلیوی با چاقی

تغییراتی باشدکه درسطح انسولین روی می دهد.که غالبا باافزایش انسولین روبروهستیم که خود باعث تغییردرترکیبات ادرارمی

شود.بنابراین یک دلیل دیگربرای تشویق افرادبرای کاستن از وزنشان پرهیزاز ایجادسنگهای کلیوی است.

the unfaithful husband read why does husbands cheat
how to cheat wife link husband cheat
how to cheat wife click dating a married man
why women cheat on men they love why do women cheat with married men how to tell if wife has cheated
cialis 10mg cipro 500mg xifaxan pill
cialis sample coupon free prescription drug discount card cialis coupon codes
canada drug pharmacy coupon viagra.com coupon prescription discount coupon
lisinopril and grapefruit juice site lisinopril and grapefruit juice
discount prescription drug card prostudiousa.com prescription transfer coupon
radikaler konstruktivismus radikalisierung radikaler konstruktivismus
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات