تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
انتظاربرای ویزیت

وقتی می بینیدجایی صف است ومردم درنوبت بلافاصله درجستجوی راهی برمی آئید

که زیادمعطل نشوید.ازجایی خوشتان می ایدکه ازدحام وصف ونوبت وانتظارنباشد.چرا؟

چون احساس می کنیدوقتتان تلف می شود.اتلاف وقت شما راناراحت وعصبی میکند.

دوست داریدجایی بنزین بزنیدکه خلوت ترباشدجایی نان بخریدکه علاوه برکیفیت

صف طولانی نیز نداشته باشد.اصولا صف ونوبت بااتلاف وقت وانتظار همراه است

ودوست داریدمطبی برویدکه زیادانتظارنکشید!یعنی ساعتهامنتظرنمانید!

امابعضی مردم مطب شلوغ رانشانه حاذق بودن ان پزشک می دانند.اگرمطبی شلوغ

نباشدیاهمان پزشک مشهوردرزمانی خلوت باشدبه دیده تردیدمی نگرند!نوبت دادن

برای ویزیت پزشکان برای خودهنری است ویک حرفه که باهرمنشی جوردرنمی اید.

اصولا منشی گری یک حرفه یک فن ویک علم است که پزشکان به ان اهمیت چندانی

نمی دهند.یک منشی خوب درمطب بایدقادرباشدکه تمامی کارها تلفن ها پاسخگویی به

بیماران راباقاطعیت احساس مسولیت وتدبیرانجام دهدونگذارددرمطب ازدحام وشلوغی

برپاشود.

مطالعات نشان می دهدکه حداکثرانتظاربیماردرمطب طوری که اوراکلافه بی حوصله

وعصبی نکند۲۰دقیقه است از۲۰ دقیقه که انتظارفراتررودبیماراحساس اتلاف ومردن

اوقاتش می کندمنشی بایدطوری برنامه ویزیت بیماران راترتیب دهدکه هرانتظاردر

حدود ۲۰ دقیقه طول بکشد.ولی این انتظاردربعضی مطبهاودرمانگاههاازساعتها نیز

تجاوزمی کندواین باعث ازدحام شلوغی وعصبی شدن بیماران می گردد.

 

اگرمنشی بداندکه پزشک بطورمتوسط هربیماررادرچنددقیقه ویزیت می کندمی تواند

براساس این حساب سرانگشتی بیماران ان روز رادرساعتهای مختلف وقت دهد وبه

همه بیماران نگوید که مثلاساعت ۳بعدازظهربیایند.مثلا اگر پزشکی قرار است در

روز قراراست ۳۰ بیمارراویزیت کند وهربیماررابه طورمتوسطدر۱۰دقیقه معاینه کند

وازساعت ۵بعدز ظهرویزیت راشروع کنددرهرساعت ۶بیماررا می تواندمعاینه کند

پس ۳۰ بیماررادر۵ساعت.یعنی اگرساعت۵عصرشروع بکارکندساعت ۱۰ شب

اخرین بیماررادیده است .حال اگر منشی به این ۳۰ نفرکه دران روز وقت داده است

به همه بگویدکه ساعت۴یا۵ در مطب حضور داشته باشنددریک زمان ۳۰نفربیمارکه

باهمراهانشان بالغ بر۱۰۰نفرمی شونددریک اتاق انتظارتجمع می کنند وساعتها

انتظار می کشندتا نوبتشان فرا رسد.درحالی که منشی اگربراساس محاسبه بالا بطور

تخمینی برای هرساعت۶نفروقت دهدازساعت ۵تا۱۰شببطورمتوسط درمطب تعداد

.کمی بیماردرانتظاراست وبیماران به ترتیب درساعتهای اتی به مطب می ایند

 

درزمانهایی که اتاق انتظاردرحال انفجاراست وموج جمعیت مشتاق برای ویزیت

متلاطم است بعضی ازمنشی هابرای کنترل ظاهری دست به یک اقدام می زنندکه

به طورنسبی وبه صورت موقت این ازدحام را کنترل کنند.انهاچندبیماررا همزمان  با

هم به اتاق معاینه می فرستند ودر اینجا فشاروشلوغی را به پزشک واتاق معاینه

می کشانند وبه پزشک به زبان بی زبانی می گویندیاالله زودتر تندترعجله کن اتاق

انتظارشلوغ وتعدادبیماران منتظرزیادپزشک نیزاتوماتیک وارسرعتش راتند وتندتر

می کندتا بتواندجوابگوی این همه بیمارباشد.بعلاوه چندبیمارهمزمان دیدن احترام و

خصوصی بودن وقت بیمارراازیبن می برد.شلوغی وازدحام ازیک طرف وخستگی

پزشک از یک طرف دیگرمی تواند خطرناک باشد وان اینکه پزشک نتوانددراین

زمان کم وباخستگی با دقت کافی معاینه کندوخدای ناکرده یک بیماری مهم راتشخیص

ندهد.این احتمال همیشه وجودداردحتی برای پزشکان مشهور.بیماراول بابیماراخر

.بطوریکسانمعاینه وسوال وجواب شودایاخستگی نمی تواندروی کارپزشک هرچندحاذق ومشهوراثربگذارد.

 

کشیدن تلفن مطب جواب ندادن به تلفنهاوقت ندادن باتلفن همه ازمشکلات دیگری است

که بیماران کما بیش با ان روبرو هستند.شمابایدبرای تعیین وقت مسافت زیادی را طی

.تاجلومنشی حضورفیزیکی داشته باشیدان وقت به شماوقت می دهد!!

 

مدیریت مطب کلیدحل معماست منشی بایدمدیرباشدبایددوره مدیریت مطب ودرمانگاه

!راگذرانده باشد تابتواندمطب یادرمانگاه رااداره کند.والا وضع همین خواهدبودوبس

i cheated on my boyfriend but i love him i cheated on my boyfriend with a girl i dreamt my boyfriend cheated on me
i had a dream my husband cheated on me i have cheated on my husband why do i cheat on my husband
wife cheat story boomasontennis.com why do men cheat
what to do when husband cheats survivingediscovery.com why do men have affairs
walgreens deals blog.notime.ch medication coupons
coupon for prescription coupons for viagra printable viagra coupon
vermox prezzo vermox prezzo vermox brez recepta
tamoxifen 20 mg fyter.cn tamoxifen 20 mg
free printable cialis coupons prescription drug discount cards cialis sample coupon
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات