تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
نه عامل ایجادسرطان

اگرمابتولنیم ۹عامل ایجادکننده سرطان رابشناسیم وانهارادرزندگی روزمره خودتعدیل

یاتغییردهیم یک سوم مرگ ومیرناشی از سرطانهای مختلف کاسته می شوداین عوامل

بعضی محیطی وبعضی نیزرفتاری هستند.                                                    

درسال۲۰۰۱درجهان ۷میلیون مرگ ومیرناشی ازسرطان ثبت شده است که۵/۲

میلیون ان یعنی ۳۵درصدبه خاطراین۹عامل بوده است.این عوامل عبارتنداز:

چاقی مصرف کم وناکافی میوه وسبزیجات تازه عدم تحرک وفعالیت بدنی سیگار

کشیدن مصرف الکل بی بندوباری جنسی هوای الوده شهرها استنشاق دودسیگار

درخانواده ازافرادسیگاری وتزریقات الوده ازاین امارمرگ ومیر۷۶%میلیون نفر

ثروتمندو۶۵/۱میلیون نفرازطبقات متوسط تاکم درامدبوده اند.مرگ ومیردرمردان

۲برابرزنان بوده ۶/۱میلیون درمردهادرحالی که درزنان۸۳%میلیون نفربوده است.

اکثرامرگ هادرمردان به علت سرطان ریه (۴۵%)ودرزنان ناشی ازسرطان گردن

رحم (۲۸%)بوده است.درکشورهای فقیرتامتوسط عوامل خطرسازبرای سرطان

شامل سیگارکشیدن مصرف الکل مصرف کم میوه وسبزیجات است وسرطانهای

ریه کبدومری شایعترین علت مرگهای ناشی ازسرطان دراین کشورهاست .دراین

کشورها ویروس پاپیلومای انسانی عامل ایجادسرطان گردن رحم است وبه دلیل

انکه دراین مناطق تست پاپ اسمیراجام نمی شودشیوع این سرطان دراین زنان

بالاست .درکشورهای ثروتمنددنیا عوامل خطرعبارتندازسیگارالکل چاقی .       

سرطان ریه۵۲%کل مرگ ومیرناشی ازاین عوامل راتشکیل می دهد.               

بنابراین پرهیزازچاقی وراههای کاهش وزن مصرف کافی میوه وسبزیجات تازه

ورزش وفعالیت بدنی مستمرپرهیزازدخانیات دوری از الکل رعایت اصول    

بهداشتی  درروابط جنسی وپایبندبودن به دستورات اسلام جلوگیری ازالودگی

هوای شهرها نکشیدن سیگاردرفضاهای سربسته وعدم استفاده ازسرنگهای الوده

وموادمخدر ماراازسرطان درامان نگه می دارد.

why women cheat go reasons why women cheat on their husbands
wife cheat story boomasontennis.com why do men cheat
woman affair site married men having affairs
app on phone to spy site cell phone spy software
coupon prescription site drug coupons
aravaca garden open aravaca class ii
pantoprazol zentiva pantoprazol clopidogrel pantoprazol teva
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات