تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
پلاویکس بااسپرین درحمله قلبی حاد

اضافه کردن پلاویکس به اسپرین ودیگرداروهای رایج دردرمان حمله حادقلبی از

مرگ ومیروحوادث عروقی مشکل ساز می کاهد.                                         

محققان چینی ازسال ۱۹۹۹تا۲۰۰۵  ۴۵۸۵۲ بیماربا سکته قلبی در۱۲۵۰بیمارستان

موردبررسی قراردادندبه ۲۲۹۶۱نفر۱۶۲میلی گرم اسپرین روزانه دادندوهمراه

ان۷۵میلی گرم پلاویکس دادند .وبه گروه شاهد یعنی ۲۲۸۹۱ نفردیگر اسپرین با

دارونمادادند .تازمانی که بیمار ازبیمارستان مرخص می شد یاحداکثر۲۸روز از

این داروهاداده می شد .در گروهی که پلاویکس می گرفتند ۹%کاهش درمرگ

ومیر درسکته مجددیاحوادث مغزی نسبت به گروه شاهد مشاهده شد.بنابراین اضافه

نمودن داروی پلاویکس که (یک داروی ضد پلاکت است )به اسپرین از زمان

بستری شدن تازمان مرخصی بیمار دررونددرمان سکته های حادقلبی میزان مرگ

ومیرراکاهش می دهد.

acyclovir 800mg site fluconazole 200mg
discount prescription drug card softballspa.com prescriptions coupons
cialis coupons from manufacturer open free printable cialis coupons
viagra wirkung viagra generika viagra alternative
buscopan ampullen speeddatingmixers.co.uk buscopan dragees
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات