تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
ابولا کشنده ترین بیماری واگیردارقرن

برای اولین بارویروس ابولا  Ebolaدرافریقاکنار رودابولا درکشور کنگودرسال۱۹۷۶کشف شد.ازآن زمان به بعدبصورت پراکنده وتک گیر درافریقااین بیماری مشاهده شده است.

تمام گزارشات ابولا درافریقابوده امادرماههای اخیردرکشورهای اروپایی وامریکایی نیزدیده شده است.ویروسی است ازخانواده فیلاویریاوتک RNA .تمام افرادی که بافرد الوده درتماسند ازپزشکان پرستاران وکادربهداشتی تادوستان وفامیل که به نحوی با خون وترشحات مثل بزاق ‘ادرار’مدفوع’ منی وشیرمادر درتماسنددرمعرض خطرهستند.کسانی که باحیوانات وحشی الوده یاخفاش سروکاردارندنیزمی توانندبه این بیماری مبتلا شوند.
شیوع این بیماری درافریقای غربی شامل کشورهای لیبرا-سیرالیون وگینه به شدت افزایش یافته وتاکنون بیش از۴۰۰۰نفرتلفات داده است.اولین موردابولادر امریکا۳۰سپتامبر۲۰۱۴و اولین موردسرایت بیماری به یک پرستار دراسپانیا۱۰ اکتبر۲۰۱۴منتشرشده است.تاکنون۸۰۰۰موردمشکوک تشخیص داده شده است.
علائم بیماری به یک باره وشامل ضعف عمومی-دردماهیچه ها-سردرد-تب بالا تهوع وگلودرداست. این علائم کم کم جای خودرا به استفراغ-اسهال-راش پوستی-نارسایی درکلیه وکبد...ودربعضی موارد خونریزی داخلی وخارجی که منجربه شوک کماوازکارافتادن ارگانهای حیاتی بدن می شود. شیوع خونریزی دراپیدمی اخیردرغرب افریقاکمتردیده شده است.

مرگ ومیراین ویروس بسیاربالاوبین۸۰تا۹۰درصدگزارش شده است.زمان ورود ویروس به بدن تاشروع علائم۲تا۲۱روزطول میکشدولی معمول آن بین۸تا۱۰روزاست.
بهترین روش برای جلوگیری ازشیوع این ویروس قرنطینه وجداکردن افرادمشکوک یا الوده درمراکزبهداشتی است.پختن کامل گوشت-ویروس راازبین میبرد.
افرادمشکوک کسانی هستندکه سابقه مسافرت به کشورهای افریقایی خصوصالیبریاو سیرالئون دارند ‘باافراد الوده تماس داشته اند’باخون یاسایر ترشحات فردمبتلا روبروشده اند’ باحیوانات وحشی مثل جوندگان وحشی و خفاش درکشورهای الوده سروکارداشته اندیاازگوشت شکاراین حیوانات تغذیه داشته اند.
بیماری ازطریق تست سرولوژی انتی ژن برای ابولابامتدElizaیاPCR    Ebola RNA تاییدمیگردد.درمان خاصی تابه حال ندارد.بایدبه بیمارکمک کردتافشارخون بالا برود انعقادخون تصحیح شود.یک معجون ازسه انتی بادی برعلیه گلیکوپروتئین ویروس ابولا به نامZMapp  توانسته ازمرگ ومیرجلوگیری کند.داروی ضدویروس جدیدBrincidofovir به بیماران ابولا داده شده وادعاشده که می تواندبرعلیه ویروس موثرباشد.
واکسن ازمایشی ابولابعدازتماس باافرادمشکوک می تواندکمک کننده باشد.چون ویروس ابولاازطریق شیرمادربه نوزادمی رسدبایدنوزادازمادرجداشود.

how many guys cheat megaedd.com how do i know if my wife cheated
my boyfriend thinks i cheated marcandela.com did my boyfriend cheat
i had a dream my husband cheated on me i have cheated on my husband why do i cheat on my husband
walgreens deals blog.notime.ch medication coupons
rite aid coupon click walgreens photo coupon code free prints
cialis 10mg site xifaxan pill
drug prescription card click new prescription coupons
canada drug pharmacy coupon viagra.com coupon prescription discount coupon
viagra coupon 2016 modelosguayaquil.com viagra sample coupon
exelon 6 mg exelon generation exelon generation
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات