تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
ماهی قرمز کوچولودرمان یرقان!!

درحالی که تعجب کرده بودم ادامه داد:اززمانی که رنگ سفید ی چشم وپوستم زردشد

فامیل تشخیص یرقان دادندوهرروزسه تاپنج ماهی زنده به خوردم دادندوحالا

یک ماه می گذردوهیچ فایده ای که نداشته بلکه زردی بیشترهم شده است.                 

خانم جوانی بودکه تحصیلات دانشگاهی داشت وخانواده اوهم به نظر  میرسید تحصیل     

کرده باشند.اما ازبس که فامیل گفته بودندکه درمان یرقان ماهی  است اینها هم

باورکرده بودند.

با انجام سونو گرافی مشخص شدکه علت یرقان این زن جوان سنگ

کیسه صفراست که درمجرای صفراوی او گیرکرده وبرای اوایجادزردی کرده است.

زردی  یا یرقان علامتی است که دران سفیدی چشم وپوست زردمیشود.علتهای

زیادی می تواندایجاد زردی کند ازجمله بیماریهای خونی مثل فاویسم(حساسیت به باقلا)

هپاتیت های مختلف مثل هپاتیت ویروسی     Aیا  Bیا C   /    هپاتیت الکلی/ هپاتیت داروئی

هپاتیت  اتوایمون/ نارسایی کبد/  بیماری ویلسون/ هموکروماتوز/سنگهاو

سرطان های مجاری صفراوی وپانکراس. همان طورکه می بینیدلیست علل ایجادکننده

یرقان بسیارزیادند/اماایا می شودچشم خودراروی همه این عوامل بست ونسخه یرقان رابا

خوردن ماهی زنده کوچولوپیچید!.

the reward joke classic adult jokes jokes stories humor funny bollywood sex stories only college girl first time sex stories and pictures
app on phone to spy site cell phone spy software
levitra 10mg propranolol diflucan 200mg
coupon for prescription blog.brunothalmann.com viagra coupon
acheter viagra sans acheter viagra sans acheter viagra sans
coupon prescription mha.dk drug coupons
allo allo open alloy
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات