تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
انسولین هراسی یا انسولین ستیزی

هروقت به  بیمارانم که کنترول قند خوبی ندارند وبه داروهای  خوراکی جواب نداده اند پیشنهادانسولین می دهم میدانم که جنگ

راه انداخته ام. ازمن اصرار ازبیمارانکار.می گویدحالافرصتی دیگربدهید قول می دهم رعایت غذایی داشته باشم ودارو
راسروقت بخورم ورزش بکنم .من میگویم اگربااین منوال پیش برویددچارعوارض خطرناکی مثل خونریزی شبکیه نارسایی کلیه
سکته های قلبی ومغزی قطع پا به خاطرزخم دیابتی می شوید.این بحث طول  میکشد.من تلاش میکنم تااورامتقاعدکنم واومیکوشد
تامن کوتاه بیایم وبه همان داروهای قبلی اکتفاکنم.
استراتژی خودراتغییرمی دهم.به فکرم می ایدکه از این بیماری بیشترصحبت کنم.میدانید که تولیدانسولین دربدن ماازسلولهای بتا
لوزالمعده است.دریک فرد دیابتی عملکرد این سلولها به دلایل ناشناخته یا ژنتیک کمتروکمترمیشودتازمانی که میزان انسولین
مترشحه دیگرقادربه کنترول قندخون نخواهدبود.به عبارت دیگرباگذشت زمان این سلولها نابودشده وماخواه ناخواه نیازبه انسولین
خواهیم داشت .البته یک امکان دیگرهم وجود داردوآن اینکه انسولین ترشحی به گیرنده های خودبرای بردن قندبه درون سلول
باندمی شودولی این گیرنده هادرست کارنمی کنند وبه اصطلاح مقاومت به انسولین ایجادمی شود.
به نظرمی ایدکمی نرمترشده وحالاموقع مناسبی است تامن ادامه دهم.انسولین یک هورمون است که دربدن همه ماروزانه برای
سوخت گلوکز ترشح می شود اگرمیزان ان دربدن کاهش یابد بایدازبیرون انسولین به بدن تزریق شودتانیازبدن ما برطرف گردد.
پس انسولین درقلمهای شبیه خودکارگذاشته شده وبراحتی زیرپوست تزریق میشود.سرسوزن این قلمها بسیارنازک بوده وعملا
دردی ندارد.تزریق انسولین باعث میشود تا قندخون ما براحتی کنترول شود وازعوارض هولناک دیابت دوری کنیم .
هرچقدربهترکنترول قندباشد عواقب دیابت راکمترپیدامیکنیم.
قلم انسولین رانشانش میدهم وطرزکارباان رابرایش توضیح میدهم.میگویم معیارمابرای کنترول قندمعیاریست بنامA۱C.
یعنی میزان هموگلوبین که به ان گلوکزباندشده است.اگراین میزان از۸درصد بالاترباشد ان وقت است که دیگر داروهای خوراکی
ضد دیابت کارگرنبوده وازانسولین باید بهره ببریم.اگرA۱Cبه کمتراز۷درصدبرسدبه معنای ان است که بیماری قندخیلی خوب
کنترول شده ومابه هدف خودرسیده ایم.
ترس ازانسولین در درمان دیابت ترسی است واهی که بایدان رااز بین ببریم.هرچه زودترانسولین شروع شود.بیماری
زودتروراحتر درمان می شودوحتی می توانیم دریک مدت زمان محدودازانسولین به شدت استفاده کنیم وبعد درصورت امکان در
دیابت نوع۲ ان راقطع کنیم. ومطالعات نشان داده است که بعدازقطع انسولین روندبهبودی هم چنان مدتهاادامه داشته است.
افت قندخون باانسولین های جدیدبسیارکمتراست وماچون انسولین راازدوزهای کم شروع میکنیم وبه تدریج بالامیبریم جایی برای
نگرانی وجودندارد.
دستگاه کنترول قندخون رابه همه بیماران دیابتی پیشنهادمیدهم تابتوانند خودشان قندخون خودرابگیرند ویادداشت کنندتامن براساس
قندخون ناشتا دوزانسولین راکم یازیادکنم .اگرقندخون ناشتا درمحدوده۸۰تا۱۳۰باشدولی هنوزA۱Cکمتراز۷نشود انوقت قندخون
بعدازغذاراچک میکنم واگربالابود باانسولین سریع الاثرپیش ازوعده های غذایی گلوکزخون رادرحدکمتراز۱۵۰نگه میدارم.
دیدم درفکرفرورفته حدس زدم مسایل مالی وهزینه انسولین رامیخواهدسوال کند.پیش دستی کردم وادامه دادم:خوشبختانه بیمه
هااین انسولین های جدید راتحت پوشش دارندوباتاییدمدارک ان رادراختیار بیماران قرارمیدهند.
بدندیدم تاخبربسیارامیدوارکننده ای به اوبدهم.همانطور که ماگوشی هوشمند داریم جدیدا انسولین هوشمند ساخته شده به طوری که
بجای چک مکررقندخون وتزریق های مکرراین انسولین دربدن بایک تزریق درگردش خون می ماندوهرزمان که لازم باشدفعال
میشودواثرمیکند.یعنی هرزمان که قندخون بالاروداین انسولین هوشمندانه عمل خواهدکردوقندخون راپایین می اوردوهروقت
قندخون نرمال شدبلافاصله ازکارمی افتد ودیگرقندخون راپایین نمی اندازد.پایین افتادن قندخون باانسولین هوشمندمعنایی ندارد.
این انسولین مراحل ازمایشی راباموفقیت درموش طی کرده وقراراست برروی انسان تست شودتابعدازاین مراحل سالهای بعد به
بازار راه یابد وباعث اسانی وایمنی برای بیماران دیابتی شود.
احساس میکنم حالا کاملا متقاعدشده است تاانسولین رابپذیرد .من موفق شده ام تابیمارم را راضی کنم تااز انسولین نهراسدوبا ان
ستیزنکند.من موفق شدم ومیشوم.

i want my girlfriend to cheat i cheated on my girlfriend but i love her girlfriend cheated on me
i had a dream my husband cheated on me survivingediscovery.com why do i cheat on my husband
why women cheat on men they love women affair women will cheat
drug prescription card click new prescription coupons
discount prescription drug card softballspa.com prescriptions coupons
cialis ou viagra ou cialis ou viagra ou cialis ou viagra ou
viagra rezeptfrei kaufen http://viagrapillenkruidvat.com viagra rezeptfrei kaufen
cialis coupons from manufacturer open free printable cialis coupons
neurontin 600 milligram williamgonzalez.me neurontin alcohol
ketoconazol gel ketoconazol iqb ketoconazol abamed
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات