تماس با ما سوالات متداول خدمات مطب درباره ما صفحه اصلي
فایبرواسکن چیست؟

دستگاه فایبرواسکن بااستفاده ازامواج اولتراسوند میزان سختی کبد را اندازه گیری کرده وشدت فیبروزوسیروزکبدی را تشخیص میدهد.انجام تست فایبرواسکن بانظروصلاحدیدپزشک معالج درمواردبسیاری میتواندجایگزین بیوپسی کبدباشد.

مدل جدیددستگاه فایبرواسکن علاوه براندازه گیری میزان سختی کبد(فیبروز)دارای قابلیتControlled Attenuation Parameter (CAP) در طی انجام تست است.
CAPیک پارامترمعتبربرای تشخیص استیاتوز (میزان چربی درسلول کبدی)بصورت کمی می باشد.
این تست درصورت نیازبه راحتی قابل انجام است ویک ارزیابی دقیق ومنحصربفرداز کبدراممکن می سازد.
امروزه کبدچرب درکشورماوسایرکشورهای دنیادرحال افزایش بوده ویکی از شایع ترین بیماریهای مطرح درطب داخلی است که بارسوب قطرات چربی درکبدبیماران مشخص میشود.بیشترین شیوع کبدچرب دربین افراد دارای اضافه وزن ,چاقی,کم تحرک ونیزمصرف کنندگان الکل دیده میشودکه این مسله نشان دهنده نقش بارزتغذیه درابتلاویا پیشگیری ازاین بیماری است.
کبدچرب بیماری خاموشی است که دراکثرموارد درمراحل ابتدایی علایم خاصی نداردولذااگاهی داشتن درباره این بیماری وعوامل خطرتاثیرگذاردرایجادوپیشرفت ان میتوانددرکاهش ابتلا به این بیماری وتشخیص ودرمان زودرس ان موثرباشد.
 

روش های تشخیص
روش های متعددی برای تشخیص بیماری های کبدی وجودداردکه دراین ببین بیوپسی کبدازرایج ترین روش های موجوداست.این روش درکنارمزایای خودمعایبی نیزداردکه محققان رابرانداشته است که روش های نوینی برای تشخیص دقیق تربیماریهای کبدی ابداع کنند.یکی ازجدیدترین وپیشرفته ترین تکنولوزی های ارایه شده جهت تشخیص واندازه گیری دقیق شدت فیبروزوسیروزکبدی وهمچنین استیاتوزکبدانجام تست فایبرواسکن است.فایبرواسکن دربررسی برخی ضایعات کبدی ناشی ازابتلا به کبدچرب هپاتیت C,B...بسیارموثراست.
 

کبدونقش ان دربدن
کبدبزرگترین غده داخلی بدن است که وزنی حدود۱تا۵/۱کیلوگرم رادارامی باشدودرربع فوقانی راست شکم درست درزیرقفسه سینه چسبیده به دیافراگم قرارداردوتاحدی به ربع فوقانی طرف چپ کشیده شده است.تقریبا۱۵۰۰سی سی  خون دردقیقه ازکبدعبورمیکند.انسان بدون کبد ظرف مدت۲۴ ساعت می میرد.بااین حال با۱۰تا۲۰درصدکبدخودمیتواندزنده بماند.
 

مهمترین وظایف کبد
۱.دفع سموم
۲.ساختن پروتین های حیاتی
۳.تنظیم مصرف قندخون
۴.سوخت وسازچربی
۵.ساخت برخی هورمون های ضروری

عوامل ایجاداختلال درعملکردکبد
*ویروس ها(هپاتیتB.C))
*سموم
*انواع داروهای خوراکی مانندقرص ضدبارداری
*فعال شدن غیرطبیعی سیستم ایمنی اتوایمیون
*کافیین, سیگار, الکل ,برنامه غذایی کم پروتیین پرکربوهیدرات, پرچربی
*برخی افزودنی های موادغذایی
بیماریهای های مربوط به کبد
بیماریهای کبدی ازجمله بیماریهای شایع درکشورما می باشند.هپاتیت ویروسی BوCجزو مهمترین علل بیماریهای کبدی بوده وهستندکه ممکن است منجربه فیبروزودرنهایت سیروزکبدی شوند.

مقایسه فایبرواسکن با نمونه برداری کبد

       

Fibroscan                                                Liver Biopsy  


تهاجمی بودن                                  غیرتهاجمی بودن
محدوده ی کوچک موردبررسی              محدوده وسیع مورد بررسی۲۵۰برابربزرگتر
نیازبه بی حسی                                 عدم نیازبه بی حسی
نیازبه امادگی قبلی                              عدم نیازبه بی حسی
وجودریسک بالادربیوپسی                     تکرارپذیری تست بدون ایجادخطر
احتمال بستری شدن                            عدم وجوداحتمال بررسی شدن
وجودریسک بالادر تکراربیوپسی                تکرارپذیری تست بدون ایجادخطر
وجوددردوناراحتی درحین انجام عمل         عدم وجودهرگونه دردو ناراحتی
استرس وترس ودلهره قبل ازانجام              ارامش وخونسردی قبل ازانجام تست
زمانبربودن انجام عمل واماده شدن                 مدت زمان کوتاه انجام تست
هزینه بالا                                         هزینه پایین تقریبا نصف هزینه ی انجام بیوپسی

pantoprazol zentiva antibiotikauden.site pantoprazol teva
ketoconazol gel ketoconazol vademecum ketoconazol abamed
... بازگشت
Skip Navigation Links.
اخبار سايت
مقالات