اخبار مطب  دکتر محمد مهدی کریمی

برای اطلاع از اخبار مطب، وقایع، خدمات، تعطیلی های غیر مترقبه و تغییر در وضعیت نوبت ها، اخبار مطب را دنبال کنید